Zajęcia Koła Chemicznego
linia

Zajęcia laboratoryjne koła przedmiotowego z chemii odbywają się raz w miesiącu, w soboty godzinach 10.00-13.00. Planowane przez nauczyciela eksperymenty chemiczne z zakresu szkoły gimnazjalnej uczniowie wykonują samodzielnie lub w parach.

Metody pracy uwzględniane podczas Koła Chemicznego:
Podczas zajęć stosowane są rożne metody i formy pracy:

 • laboratoryjna,
 • ćwiczeniowa,
 • wykładowa z wystąpieniami indywidualnymi uczniów,
 • praca w parach.

Założenia dydaktyczne zajęć dodatkowych Koła Chemicznego:
 1. kształcenie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia,
 2. rozwijanie samodzielności ucznia w dokonywaniu obserwacji i pomiarów laboratoryjnych,
 3. kształtowanie umiejętności przyczynowo-skutkowego analizowania procesów chemicznych,
 4. wdrożenie do planowania prac eksperymentalnych oraz prowadzenia ich dokumentacji, a także przeprowadzania naukowej weryfikacji wyników,
 5. doskonalenie umiejętności stawiania hipotez naukowych i problemów badawczych oraz dokonywania ich weryfikacji,
 6. kształtowanie umiejętności posługiwania się podstawowym szkłem i sprzętem laboratoryjnym,
 7. kształtowanie umiejętności posługiwania się substancjami chemicznymi zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem zasad bhp
 8. rozwijanie umiejętności prowadzenia wykładu naukowego,
 9. wyrabianie dbałości o ochronę własnego zdrowia oraz zdrowia innych osób,
 10. rozwijanie zainteresowania światem przyrody,
 11. kształtowanie odpowiedzialności.

Obowiązki ucznia uczestniczącego w zajęciach dodatkowych Koła Chemicznego:
Podczas zajęć laboratoryjno-ćwiczeniowych uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt zajęć laboratoryjnych notując:
 1. temat zajęć,
 2. cel zajęć,
 3. hipoteza/problem badawczy przeznaczony do rozwiązania,
 4. substancje i sprzęt laboratoryjny,
 5. założenia teoretyczne eksperymentu,
 6. wyniki i obserwacje,
 7. weryfikacja hipotezy początkowej, ewentualnie dyskusja dotycząca wyników,
 8. wnioski,
 9. bibliografię.

Tematyka zajęć dodatkowych Koła Chemicznego obejmuje działy Podstawy Programowej gimnazjum:
 1. Substancje i ich właściwości.
 2. Wewnętrzna budowa materii.
 3. Reakcje chemiczne.
 4. Powietrze i inne gazy.
 5. Woda i roztwory wodne.
 6. Kwasy i zasady.
 7. Sole.
 8. Węgiel i jego związki z wodorem.
 9. Pochodne węglowodorów. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym.

Proponowane doświadczenia do wykonania przez uczniów podczas zajęć dodatkowych Koła Chemicznego:
 1. Badanie i opisywanie właściwości wybranych substancji (np. soli kuchennej, cukru, mąki, wody, miedzi, żelaza).
 2. Sporządzanie mieszanin jednorodnych i niejednorodnych. Rozdzielanie tych mieszanin.
 3. Ilustracja zjawiska fizycznego i reakcji chemicznej.
 4. Obserwacja przebiegu reakcji syntezy (np. otrzymywanie siarczku żelaza), analizy (np. termiczny rozkład węglanu wapnia) i wymiany (np. reakcja magnezu z dwu tlenkiem węgla).
 5. Badanie, czy powietrze jest mieszaniną.
 6. Otrzymywanie tlenu, wodoru, dwutlenku węgla. Badanie właściwości tych gazów.
 7. Wykrywanie obecności dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym z płuc.
 8. Badanie zdolności do rozpuszczania się w wodzie różnych substancji (np. cukru, soli kuchennej, oleju jadalnego, benzyny).
 9. Badanie wpływu różnych czynników (temperatury, mieszania, stopnia rozdrobnienia) na szybkość rozpuszczania się ciał stałych w wodzie.
 10. Otrzymywanie wodorotlenków (np. NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3).
 11. Otrzymywanie kwasów (np. HCl i H2SO3).
 12. Badanie zmiany barwy wskaźników (np. fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego) w roztworach kwasów i wodorotlenków.
 13. Mieszanie roztworów kwasu (np. HCl) i wodorotlenku (np. NaOH) w obecności wskaźników.
 14. Otrzymywanie soli trudno rozpuszczalnych.
 15. Obserwacja reakcji spalania alkanów (metanu lub propanu), identyfikacja produktów spalania.
 16. Odróżnianie węglowodorów nasyconych od nienasyconych.
 17. Badanie właściwości etanolu.
 18. Badanie właściwości glicerolu.
 19. Badanie właściwości kwasu octowego.
 20. Działanie kwasu karboksylowego (np. octowego) na alkohol (np. etanol) w obecności stężonego kwasu siarkowego(VI).
 21. Odróżnianie tłuszczu nasyconego od nienasyconego.
 22. Badanie właściwości białek.
 23. Wykrywanie obecności białka w produktach spożywczych.
 24. Badanie właściwości fizycznych cukrów prostych i złożonych.
 25. Wykrywanie obecności skrobi w produktach spożywczych.

Opiekun Koła Chemicznego: Lidia Zarańska


Zajęcia Koła Chemicznego w roku szkolnym 2015/2016

Zajęcia Koła Chemicznego w roku szkolnym 2014/2015

Zajęcia Koła Chemicznego w roku szkolnym 2013/2014

Zajęcia Koła Chemicznego w roku szkolnym 2012/2013