Zajęcia laboratoryjne
linia
Podstawa programowa z komentarzami Tom 5.
Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka.

„Chemia jest przedmiotem eksperymentalnym. Dlatego położono nacisk na eksperyment chemiczny, wykonywany samodzielnie przez ucznia, bądź przez niego obserwowany (w wymaganiach szczegółowych: uczeń planuje i wykonuje doświadczenie).

Wśród ogólnych celów kształcenia, zarówno na III jak i na IV etapie kształcenia znajdują się wymagania dotyczące posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi, planowania i przeprowadzania doświadczeń.”


25.05.2016 r. podczas II Szkolnego Pikniku Matematyczno-przyrodniczego zajęcia dla uczniów klas trzecich oraz drugich prowadziły uczennice klas biologiczno-chemicznych XXV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, pod opieką nauczyciela chemii Pani Katarzyny Bajerskiej.
Uczniowie najpierw wysłuchali krótkiej części wykładowej o antycyjanach, a następnie wykonali w parach doświadczenia:
1. Otrzymywanie tlenu.
2. Działanie wodą na mieszaninę kwasku cytrynowego i sody oczyszczonej.
3. Otrzymywanie i termiczny rozkład wodorotlenku miedzi(II).
4.Otrzymywanie tlenku miedzi (I).
5. Reakcja biuretowa.

                 
                 
                 


25.05.2016 r. podczas II Szkolnego Pikniku Matematyczno-przyrodniczego zajęcia dla zaproszonych uczniów szkół podstawowych z Dąbrowy oraz Skórzewa prowadziły przedstawicielki UAM Poznań Pani Anastazja Ragan oraz Martyna Dominiak.
Uczniowie wykonywali samodzielnie doświadczenia podczas których wyjaśnione zostały pojęcia:
• Prawo Archimedesa.
• Gęstość substancji.
• Zasady mieszania się cieczy.
• Kontrakcja.
• Ciecz nienewtonowska.

           

Zajęcia laboratoryjne: