Regulamin korzystania z boiska szkolnego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie
linia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2-2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie z dnia 4 września 2017 r.

 1. Teren boiska szkolnego obejmuje obszar otoczony ogrodzeniem z wyjątkiem obiektu „Orlik”.
 2. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć ruchowych oraz spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów.
 3. Teren boiska szkolnego przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie.
 4. Podczas zajęć szkolnych i przerw uczniowie pozostają na boisku wyłącznie pod opieką nauczycieli.
 5. W godzinach pracy szkoły, w czasie lekcji, na boisku szkolnym mogą przebywać jedynie uczniowie, którzy mają w tym czasie zajęcia wychowania fizycznego lub inne zajęcia sportowe.
 6. Poza godzinami pracy szkoły z boiska szkolnego mogą korzystać inne osoby, jeśli obiekt użytkują zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem.
 7. Dla osób z zewnątrz boisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 – 22.00, a w soboty, niedziele i święta w godz. 9.00 – 22.00.
 8. Całkowity zakaz wstępu na boisko szkolne mają osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.
 9. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela lub dyrektora szkoły.
 10. Stan techniczny obiektu sportowego kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 11. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 12. Korzystający z boiska szkolnego są zobowiązani do zachowania porządku i szanowania zieleni.
 13. Na terenie boiska szkolnego zakazuje się:
  1. niszczenia urządzeń,
  2. śmiecenia,
  3. wprowadzania psów i kotów,
  4. jazdy na skuterze i innych pojazdach mechanicznych,
  5. rozpalania ogniska,
  6. wnoszenia i spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych,
  7. palenia papierosów,
  8. wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
  9. postępowania zagrażającego życiu i zdrowiu.
 14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe po zajęciach szkolnych oraz w wyniku niedostosowania się do przepisów porządkowych.
 15. Teren szkoły jest monitorowany.
 16. Dyrektor szkoły upoważnia służby porządkowe do interwencji w razie łamania zapisów niniejszego Regulaminu.