REGULAMIN CENTRUM MULTIMEDIALNEGO GIMNAZJUM W SKÓRZEWIE
linia

Zasady z centrum multimedialnego:
 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do: wpisania się do zeszytu korzystających z czytelni, pozostawienia legitymacji szkolnej (dowodu tożsamości) u dyżurującego bibliotekarza, pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni lub na wieszaku.
 2. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
 3. Książki przyniesione do biblioteki należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 4. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki, czasopisma, ryciny, mapy i fotografie przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.
 6. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni i kulturalnego zachowania.
 7. Internetowe Centrum jest czynne od godziny 13.30.
 8. Opiekunem centrum, biblioteki oraz czytelni jest nauczyciel bibliotekarz.
 9. Z centrum korzystać mogą nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy Gimnazjum w Skórzewie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 10. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych, tzn. do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet oraz do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece. Dopuszcza się przeglądanie stron rozrywkowych w ramach godziny tygodniowo, tzn. gier, allegro, zdjęć.
 11. Limit czasu pracy wynosi 60 minut.
 12. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 13. Przy stanowisku komputerowym znajduje się jedna osoba.
 14. Dyskietka przed użyciem musi być sprawdzona programem antywirusowym.
 15. W Centrum istnieje możliwość wykonania pojedynczych wydruków tekstów za opłatą. Ceny opłat za wydruki zatwierdza dyrektor.
 16. Zabronione jest zapisywanie dokumentów na dysku twardym komputera.
 17. Uczniowie zachowują się spokojnie i kulturalnie przestrzegając regulamin.
 18. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp., należy pozostawić we wskazanym miejscu. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 19. Osoby zachowujące się zbyt głośno, przeszkadzające innym użytkownikom, korzystające zbyt długo z sesji internetowych zostaną ukarane na czas określony według regulaminu druku wstępu zakazem wstępu do centrum i czytelni.
 20. Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 21. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywanie sprzętu, przełączanie lub odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itp.
 22. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice.
 23. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika. Nauczyciel - opiekun ma prawo wydania uczniowi zakazu korzystania z centrum lub czytelni na czas określony, najdłużej do końca roku szkolnego, informując o tym fakcie Dyrektora Szkoły.