Regulamin pracowni fizycznej
linia

Pracownia fizyczna służy jako miejsce pracy i nauki w celu zdobywania wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych.
 1. W pracowni fizycznej odbywają się lekcje fizyki wykładowe i ćwiczeniowe oraz zajęcia kółka fizycznego.
 2. Przebywanie w pracowni dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.
 3. Do pracowni uczeń wchodzi po dzwonku na lekcję. Nie wolno przebywać w pracowni w czasie przerw za wyjątkiem dyżurnych, którzy dbają o przygotowanie sali do lekcji. Do obowiązków dyżurnego należy przygotowanie tablicy, wietrzenie sali oraz przygotowanie przyrządów do lekcji
 4. Po wejściu do pracowni każdy uczeń zajmuje stałe, wyznaczone mu miejsce.
 5. Wstęp do zaplecza fizycznego jest zabroniony.
 6. Na lekcjach ćwiczeniowych uczniowie mogą pracować w grupach 3-5-osobowych, z których każda posiada wyznaczonego przedstawiciela odpowiedzialnego za przyniesienie oraz odniesienie przyrządów po wykonaniu ćwiczenia, a także organizację pracy swojego zespołu.
 7. W czasie wykonywania doświadczeń uczniowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
  • Wszelkie doświadczenia mogą być wykonywane za zgodą nauczyciela.
  • W czasie wykonywania doświadczeń należy rygorystycznie przestrzegać uwag i wskazówek nauczyciela.
  • Uczeń wykonujący ćwiczenie zobowiązany jest nie opuszczać zajmowanego miejsca. Miejsce ćwiczeń uczeń opuszcza tylko za pozwoleniem nauczyciela.
  • Po zakończeniu doświadczenia należy sprawdzić stan przyrządów i umieścić je w wyznaczonym do tego miejscu. Wszelkie braki i uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi.
 8. Ze wszelkich przyrządów znajdujących się w pracowni uczeń może korzystać dopiero po zezwoleniu prowadzącego lekcję nauczyciela.
 9. Wszelkie przyrządy, z których korzysta uczeń, są mieniem szkoły i dlatego wolno korzystać z nich tylko zgodnie z instrukcją obsługi i należy chronić je przed zniszczeniem. Każde, nawet najmniejsze uszkodzenie przyrządu należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 10. Z pracowni fizycznej nie wolno wynosić żadnych pomocy dydaktycznych.
 11. W pracowni nie wolno spożywać żadnych posiłków i napojów.
 12. Wszelkie skaleczenia, oparzenia lub inne nieszczęśliwe wypadki należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 13. Po skończonej lekcji uczniowie opuszczają pracownię za zgodą nauczyciela, pozostawiając za sobą ład i porządek.
 14. Za każdy uszkodzony lub zniszczony sprzęt podczas lekcji przez ucznia wskutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi uczeń odpowiada materialnie lub we własnym zakresie naprawia szkodę w terminie 2 tygodni.
 15. Nieprzestrzeganie zasad ładu i porządku w pracowni fizycznej oraz niniejszego regulaminu może spowodować uzyskanie oceny niedostatecznej z aktywności z fizyki.