Regulamin pracowni historycznej
linia

 1. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia i spokojnie zajmują swoje miejsca.
 2. Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela.
 3. Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z pomocy naukowych znajdujących się w sali, otwierać szafek i szuflad.
 4. Na zaplecze sali historycznej uczniowie mogą wchodzić za zgodą nauczyciela.
 5. Obsługą komputera i projektora zarządza nauczyciel.
 6. Internet może być wykorzystywany jedynie do celów dydaktycznych.
 7. Uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi zauważone w sali uszkodzenia.
 8. W przypadku uszkodzenia sprzętu lub elementów wyposażenia sali lekcyjnej, koszty naprawy ponosi sprawca.
 9. W czasie lekcji nie wolno używać sprzętu nagrywającego i fotograficznego.
 10. Do obowiązków ucznia należy dbanie o wygląd sali, w której przebywa.
 11. Po zakończeniu lekcji uczeń zobowiązany jest do:
  • pozostawienia swojego miejsca w czystości
  • rozliczenia się z powierzonych mu pomocy naukowych.
 12. Po ostatniej lekcji w sali uczniowie nakładają krzesła na stoły.
 13. W czasie przerwy sala lekcyjna powinna być zamknięta.