Regulamin pracowni komputerowej
linia

 1. W pracowni komputerowej mogą przebywać uczniowie tylko w obecności nauczyciela.
 2. Każdy uczeń ma stałe miejsce pracy, na którym utrzymuje porządek.
 3. Uczniowie mogą włączyć komputery po wydaniu polecania przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 4. Niedozwolone jest rozkręcanie komputerów i ingerencja w jego wewnętrzną budowę w celu jakichkolwiek napraw.
 5. Niedozwolone jest samowolne włączanie, przełączanie i rozłączanie jakichkolwiek urządzeń elektrycznych.
 6. Zabrania się jakichkolwiek ingerencji w oprogramowanie komputera.
 7. W pracowni komputerowej można korzystać wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania.
 8. Pamięci dyskowe komputerów przechowują efekty czyjejś pracy, dlatego nie wolno z nich nic samowolnie usuwać ani zmieniać.
 9. Nie wolno samowolnie wkładać do napędów jakichkolwiek nośników danych. Każdy przyniesiony do pracowni komputerowej nośnik danych musi być sprawdzona przez nauczyciela programem antywirusowym.
 10. Z Internetu można korzystać jedynie w zakresie określonym przez nauczyciela.
 11. Nie wolno przechowywać plików sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 12. W pracowni komputerowej obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia. Nie wolno trzymać w pobliżu komputera jakichkolwiek płynów.
 13. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź kompletność wyposażenia stanowiska.
 14. Wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego oraz mebli zgłaszaj nauczycielowi.
 15. Na stanowisku pracy pozostawiaj ład i porządek.

Ze względu na dużą wartość urządzeń i oprogramowania znajdującego się w pracowni osoby działające na jej szkodę, powodujące uszkodzenia na skutek nieprzestrzegania regulaminu będą obciążone kosztami ewentualnych napraw