Regulamin pracowni katechetycznej
linia

 1. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia i zajmują swoje miejsca.
 2. Nie wolno, po rozpoczęciu zajęć, pozostawiać plecaków i innych rzeczy przed salą lekcyjną.
 3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela.
 4. Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych znajdujących się w sali, otwierać szafek, szuflad.
 5. Uczniowie i słuchacze mogą pracować w sali jedynie pod opieką nauczyciela.
 6. Uczeń ma prawo korzystać w czasie lekcji ze sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych znajdujących się w pracowni.
 7. Zasobami sprzętowymi (komputer, projektor) zarządza nauczyciel religii.
 8. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
 9. Zauważone uszkodzenia uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi.
 10. W razie uszkodzenia sprzętu, czy wyposażenia sali lekcyjnej, koszty naprawy ponoszą osoby, które doprowadziły do uszkodzenia.
 11. Do obowiązków ucznia należy dbanie o wygląd sali, w której przebywa.
 12. Po zakończeniu zajęć uczeń zobowiązany jest do:
  1. pozostawienia swojego miejsca w czystości,
  2. rozliczenia się z powierzonych mu pomocy naukowych.
 13. Do obowiązków dyżurnego należy:
  1. utrzymanie w czystości tablicy,
  2. otwarcie okien po zakończeniu zajęć.
 14. Po ostatniej lekcji w sali uczniowie nakładają krzesła na stoły.
 15. Sala lekcyjna w czasie przerwy powinna być zamknięta.