Regulamin świetlicy szkolnej
linia

Cele i zadania świetlicy szkolnej:
 1. Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym do gimnazjum w godzinach przed lub po lekcjach.
 2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
 3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy podczas nieobecności nauczycieli na lekcji i po skończonych zajęciach.
 4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się szkole, domu i środowisku lokalnym).
 5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania wolnego czasu i kulturalnej rozrywki.
 6. Świetlica szkolna to miejsce, w którym zachowujemy się kulturalnie i wykonujemy polecenia opiekuna.

Wychowankowie powinni:
 1. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.
 2. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.
 3. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 4. Zgłaszać opiekunowi każde wyjście poza świetlicę.
 5. Ustawiać się na korytarzu przed wyjściem do autobusu.