Zapisy do szkoły

Zapisy do szkoły

  1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie jest zamieszkiwanie w obwodzie Szkoły (Uchwała Nr XI/121/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 czerwca 2019 r. - treść Uchwały)
  2. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły rodzice kandydatów składają wymagane przy zapisie dokumenty według następujących zasad: a) dostępne na stronie szkoły www.skorzewo.edu.pl Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy wraz z załącznikami należy wypełnić i złożyć w zamkniętej kopercie w szkole, b) termin składania dokumentów: 01 – 29 marca 2021 r., godz. 7.00 – 15.00, c) pracownik administracji szkoły pozostaje z rodzicami składającymi dokumenty w kontakcie telefonicznym lub e-mail w celu potwierdzenia kompletności złożonej dokumentacji lub wskazania jej uzupełnienia.
  3. Uczniowie wybranych klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie będą przyjęci bez zapisów, co wynika ze wskazania dla nich przez organ prowadzący miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie (Uchwała Nr XXIII/301/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 października 2020 r. treść Uchwały
  4. Szkoła nie prowadzi zapisów do oddziałów przedszkolnych oraz klas VI.
  5. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, w której organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 7.00-17.00.
  6. Przypominamy, że zapisy do szkoły dotyczą tylko dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły. W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły, rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie Szkołę, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.
  7. Informacje w sprawie zapisów do pozostałych klas można uzyskać w godzinach 7.00-15.00, tel. 781 810 615.

Zgłoszenie.pdf
Oświadczenie o miejscu zamieszkania.pdf
Informacja dotycząca religi/etyki.pdf
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

Podręczniki Wyprawka