Szkoła Promująca Zdrowie
linia
Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego od wielu lat promuje zasady zdrowego stylu życia. Podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. W Programie Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programie Profilaktyki znajdują się zadania kształtujące właściwe postawy uczniów, w tym prozdrowotne. Uczestniczymy w wielu akcjach i projektach promujących zdrowy styl życia. Dlatego nasze Gimnazjum podjęło starania włączenia się do sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Tekst alternatywny
Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to program, w którym nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice:
 • podejmują starania, by poprawić swoje samopoczucie i zdrowie,
 • uczą się jak żyć zdrowo i jak tworzyć zdrowe środowisko,
 • zachęcają innych do podjęcia podobnych starań.


Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:
 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.


W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie,
 • nauczyciele,
 • rodzice,
 • inni pracownicy szkoły,
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.
Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie okres przygotowawczy do wstąpienia do sieci szkół promujących zdrowie rozpoczęła w październiku 2010 roku. Powołano Szkolny Zespół Szkół Promujących Zdrowie, którego koordynatorem została Agata Wylegała. W skład zespołu wchodzą również:
Katarzyna Krüger-Szczot – dyrektor, nauczyciel biologii
Iwona Kaczmarek – nauczyciel biologii
Izabela Chołody – pedagog szkolny
Grażyna Głębocka – psycholog szklony
Małgorzata Kusznir – Mądra – nauczyciel wychowania fizycznego
Paweł Życki – nauczyciel wychowania fizycznego
Agnieszka Schneider – nauczyciel języka polskiego
Aldona Muszak – nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych
Teresa Bączyk – pracownik obsługi szkoły
Barbara Bober – dostawca obiadów i sprzedawca w sklepiku szkolnym


Inicjatywy podejmowane w kierunku promocji zdrowia w Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego:

 1. Zdrowie i odżywianie:
  • godziny wychowawcze i lekcje na temat zdrowego odżywiania, higieny i kultury spożywania posiłków,
  • konkurs „Promocja zdrowia”, adresowany do uczniów, nauczycieli oraz całej społeczności lokalnej,
  • sesje plakatowe,
  • pomoc w dożywianiu dzieci najuboższych,
  • przegląd asortymentu w sklepiku szkolnym, (wycofanie chipsów i napojów gazowanych, wprowadzenie świeżych owoców i sałatek),
  • ogólnoszkolna akcja „Pij mleko”,
  • realizacja programów edukacyjnych zawierających treści promujące zdrowie,
  • udział pielęgniarki szkolnej w realizacji programu profilaktyki zdrowotnej i bieżąca kontrola,
  • realizacja pakietów zdrowotnych przesłanych przez specjalistyczne ośrodki np. PCK, SANEPID.
 2. Bezpieczeństwo:
  • akcja szkolna „Dzień bezpiecznego Internetu”,
  • akcja szkolna „Dzień walki z AIDS”,
  • godziny wychowawcze i lekcje na temat: „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”’ „Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły”’ „ Jak korzystać z ruchu drogowego jako pieszy, rowerzysta i kierowca skutera”,
  • spotkania uczniów, nauczycieli i rodziców z przedstawicielami policji oraz specjalistycznych służb,
  • propagowanie bezpiecznej jazdy na motorowerze (kurs i egzamin na kartę motorowerową na terenie szkoły),
  • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pokazy PCK podczas festynu szkolnego oraz w trakcie lekcji edukacji dla bezpieczeństwa,
  • spotkania uczniów, nauczycieli i rodziców ze specjalistami do spraw sekt, narkotyków,
  • próbne alarmy i ewakuacje osób znajdujących się na terenie szkoły.
 3. Opieka nad uczniami:
  • działalność świetlicy,
  • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
  • wspomaganie uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  • organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki,
  • organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
  • organizowanie spotkań z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • przestrzeganie terminów szczepień ochronnych.
 4. Działania sportowe:
  • turnieje, mecze i rozgrywki szkolne i międzyszkolne,
  • organizacja imprez sportowych m. in. „Ścieżka Zdrowia” dla całej rodziny podczas festynu szkolnego,
  • organizacja wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych, zielonych szkół.
 5. Baza sportowa:
  • boisko szkolne, sala gimnastyczna, siłownia, sala fitness,
  • kompleks sportowy „Orlik”,
  • tereny zielone wokół szkoły,
  • zaprojektowanie „Zielonej Sali-Pod Chmurką”.
 6. Polepszenie relacji międzyludzkich:
  • szkolenia Rady Pedagogicznej,
  • wspólne wycieczki do teatru, muzeum, kina uczniów i nauczycieli,
  • uroczystości okolicznościowe dla uczniów i nauczycieli (np.: Dzień Patrona, szkolne Wigilie, śniadanka Wielkanocne),
  • obchody dnia Kobiet, Dnia Chłopca, Walentynek,
  • festyn szkolny,
  • dyskoteki szkolne,
  • wrześniowe wycieczki integracyjne,
  • udział w szkoleniach, kursach i warsztatach o tematyce zdrowotnej, np. „Konferencja Szkół Promujących Zdrowie”.