Projekt edukacyjny
linia
O metodzie projektu

 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
 2. Projekt to metoda pracy o następujących cechach:
  1. ma określone cele i ma przynieść określone rezultaty
  2. jest przedsięwzięciem kompleksowym i wykracza zazwyczaj poza ramy istniejących form organizacyjnych (np. lekcja)
  3. jest integralny, obszerny, wykracza poza jedną dziedzinę
  4. ma ograniczone ramy czasowe (określony początek, koniec, kolejne etapy realizacji)
  5. realizowany jest przez wyznaczone osoby, odpowiedzialne za jego realizację
  6. realizatorzy tj. uczniowie pracują w znacznym stopniu samodzielnie i na własną odpowiedzialność
  7. jest jednorazowym wysiłkiem, nie jest powtórzeniem wcześniejszych prac
  8. znane są kryteria oceny
  9. ma ustalone sposoby określania tego, w jakim stopniu zakładane cele zostały osiągnięte
  10. rezultaty pracy prezentowane są publicznie na forum szkoły lub klasy.
 3. Metoda projektu kształtuje w uczniach uniwersalne umiejętności związane z podejmowaniem konkretnych działań:
  1. umiejętność pracy w zespole
  2. formułowanie problemów
  3. planowanie i organizacja własnej pracy
  4. korzystanie z różnych źródeł wiedzy
  5. klasyfikowanie informacji z punktu widzenia celów (projektu)
  6. umiejętność integrowania wiedzy z różnych przedmiotów nauczania

Zasady ogólne
 1. Uczniowie mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego przynajmniej jeden raz w ciągu nauki w gimnazjum.
 2. Wynik projektu edukacyjnego jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 3. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział w projekcie (długotrwała choroba, nauczanie indywidualne realizowane poza szkołą).
 4. W przypadku, gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu, nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt oraz nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), wychowawca włącza go do danego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.
 5. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły.
 6. Projekt jest realizowany przez uczniów klas drugich.
 7. Tematyka projektu jest związana z realizacją przyjętego w Gimnazjum Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki lub z zakresem treści poszczególnych zajęć edukacyjnych zgodnie z podstawą programową oraz może wykraczać poza te treści. Tematyka może również uwzględniać propozycje złożone przez uczniów.
 8. Projekt jest realizowany od września do czerwca danego roku szkolnego, a czas trwania jest uzależniony od jego problematyki, nie powinien jednak przekraczać 3 miesięcy
 9. Uczniowie realizują projekt w zespołach liczących 2 do 6 osób
 10. Udział ucznia w realizacji projektu jest brany pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania.
 11. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające zaangażowanie ucznia w projekcie edukacyjnym zapisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.


      Procedury realizacji projektu pobierz wersję w WORD       pobierz wersję PDF