Rada Rodziców
linia

Sklad Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017
 • Przewodniczący: Pani Lidwina Koller
 • Zastępca przewodniczącego: Pani Ilona Chojecka
 • Skarbnik: Pani Aleksandra Cichowska
 • Sekretarz: Pani Hanna Hoffmann
      Sprawozdanie finansowe
za rok szkolny 2015/2016
pobierz wersję w PDF


Rada rodziców składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji festynu.
Z wyrazami szacunku
Rada Rodziców
Przyjaciel Szkoły 2016

Activus Kinga Żelechowska Skórzewo
Adam Konieczny Mechanika Pojazdowa Skórzewo
Ag Tuning Wysogotowo
Agrofirma Teresa Kośmicka
Ak Drewno Andrzej Kaliszan Skórzewo
Akademia Piłkarska Reissa
Anita Kurtz-Lewandowska Kl.1a Sp
Apteka Źródło Skórzewo
Apteka Nasza Skórzewo
Arvato Bertelsmann
Audioton S.C. Skórzewo
Auto Smart Wysogotowo
Bank Spółdzielczy Skórzewo
Bank Zachodni WBK Skórzewo
Bartgrafic Bartosz Kosiba Przeźmierowo
Bartosz Drozdowski Skórzewo
Bonus NZOZ Joanna Bocian-Sobkowska Skórzewo
BP Stacja Paliw Ul. Bukowska, Poznań
Budomarket Wysogotowo
Centrum Ogrodnicze Skórzewo
Centrum Rekreacyjne Fabianowo Poznań
Chata Polska Skórzewo
Danuta Małaczyńska Skórzewo
Dom Formy Skórzewo
Dom Urody Skórzewo
Eargly Stage - Szkoła Języka angielskiego
Eko Trendy Skórzewo
Elektro-Bis Poznań
Elmech Skórzewo
Eplecaki Dąbrowa
Fototwins Skórzewo
Freshmarket Skórzewo
Good Food Skórzewo
GOSIR Dopiewo
Grambet Skórzewo
Helpdesk Skórzewo
Inea Stadion
Insoglas Wysogotowo
Jarosław Hoffmann Skórzewo
Język Angielski Dla Dzieci Katarzyna Szmanda
Jiangsu Skórzewo
Joanna i Sławomir Żurek Skórzewo
Karczma Chata Wiejska Skórzewo
Karist Skórzewo
Kwiaciarnia Jaśminek Zakrzewo
Kierzek kl.1 d Gimnazjum
Klub Sportowy Canarinhos Skórzewo
Km-Car Skórzewo
Komputronik
Kontra Plus Skórzewo
Kosiba Pracownia Skórzewo
Ksenia Urbaniak
Książkowy Raj Magdalena Odważny Dąbrowa
La Cara Skórzewo
Lepiko Osiedle Grafitowe
Lisowska Małgorzata
Maciej Ciesielski
Markslojd Dąbrowa
Meblobuk Skórzewo
Meblomoda Skórzewo
Megapost.Pl Skórzewo
Mk Caffe Swadzim
Naszywki. Pl Skórzewo
Nowak Edward Skórzewo
Ochotnicza Straż Pożarna Zakrzewo
Oko Poradnia Okulistyczna NZOZ Skórzewo
Państwo Chlowaczykowie Kl.1a SP
Park Rozrywki Rodzinka Skórzewo
Paula Skórzewo
PBG Fundacja Wysogotowo
Piotr Dziembowski Skórzewo
Piotr i Paweł Galeria Mallwowa Skórzewo
Pizzeria Salamandra Skórzewo
Polana Wysogotowo
Poz-Bud Skórzewo
Przetwórnia Warzyw I Owoców Dąbrówka Palacz Marek
Rada Sołecka Wsi Skórzewo
Restauracja Różana Altana Skórzewo
Restauracja-Hotel Smakosz Skórzewo
Rodzice Klasy 1 B SP
Rol-Invest Skórzewo
Salon Urody Alternatywa Galeria Mallwowa Skórzewo
Simplicity Skórzewo
Sklep z Artykułami Niemieckimi Skórzewo
Słodkie Czary Mary Joanna Szulc
Smbdj Ławica-Zachód
Świat Dziecka Casper Skórzewo
Tomasz Kołdras Skórzewo
Toy Planet Galeria Mallwowa Skórzewo
Urząd Gminy Dopiewo
Witrochem Skórzewo
Wydawnictwo Publicat S.A.


Sklad Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016
 • Przewodniczący: Pani Lidwina Koller
 • Zastępca przewodniczącego: Pani Ilona Chojecka
 • Skarbnik: Pani Aleksandra Cichowska
 • Sekretarz: Pani Hanna Hoffmann
Numer konta Rady Rodziców
98 9072 0002 3007 0703 7726 0001Sklad Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015
 • Przewodniczący: Pan Błażej Królikowski
 • Zastępca przewodniczącego: Pani Bożena Rothe
 • Skarbnik: Pani Urszula Zielonacka
 • Sekretarz: Pani Hanna Hoffmann
Sklad Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014
 • Przewodniczący: Pan Błażej Królikowski
 • Zastępca przewodniczącego: Pani Bożena Rothe
 • Skarbnik: Pani Urszula Zielonacka
 • Sekretarz: Pani Hanna Hoffmann

      Sprawozdanie finansowe
za rok szkolny 2013/2014
pobierz wersję w PDFSklad Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013
 • Przewodniczący: Pan Błażej Królikowski
 • Zastępca przewodniczącego: Pani Bożena Rothe
 • Skarbnik: Pani Urszula Zielonacka
 • Sekretarz: Pani Hanna Hoffmann

Drodzy Rodzice
Wraz z rozpoczęciem działalności Gimnazjum w Skórzewie, jako osobnego organu, powstała Rada Rodziców reprezentująca wszystkich opiekunów uczniów gimnazjum. Rada Rodziców ma za zadanie opiniować niektóre dokumenty Rady Pedagogicznej oraz zgłaszać propozycje wielu inicjatyw, które na terenie gimnazjum mogą być zrealizowane. To dzieki nam, Rodzicom, pobyt w szkole naszych dzieci może być nie tylko łatwiejszy, ale i barwniejszy. Pierwszym naszym zadaniem jest oczywiście zorganizowanie funduszy potrzebnych do realizacji wszelkich inicjatyw. W bieżącym roku szkolnym ustaliliśmy kwotę 50zł rocznie, czyli 5zł miesięcznie. Niestety, mimo iż kwota nie jest wygórowana, większość z nas jej nie uiściła.

      Sprawozdanie finansowe
za rok szkolny 2011/2012
pobierz wersję w WORD       pobierz wersję PDF
      Sprawozdanie finansowe
za rok szkolny 2010/2011
pobierz wersję w WORD       pobierz wersję PDF
      Sprawozdanie finansowe
za rok szkolny 2009/2010
pobierz wersję w WORD       pobierz wersję PDF


RADA RODZICÓWJAKO SPOŁECZNY ORGAN W SYSTEMIE OŚWIATY

Zadania i kompetencje Rady Rodziców określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

Art. 53.
 1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rad rodziców wchodzą:
  1. w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
  2. w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;
  3. w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.
 5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
 6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.
Art. 54.
 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
 2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
   1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
   2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2;
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 3. W szkołach artystycznych, w których nie prowadzi się kształcenia ogólnego, nie uchwala się programu profilaktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.
 4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 5. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna.
 6. Programów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie uchwala się w szkołach dla dorosłych.
 7. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.
 8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.